GDPR-Politica de protectie a datelor
Prevederi legale
Folosirea/navigarea pe site-ul www.rematbv.ro (în continuare „Site”) de către utilizatori reprezintă acceptul termenilor și condițiilor de utilizare care guvernează relația dintre utilizator și REMAT BRASOV SA (în continuare „REMAT”).
REMAT a realizat acest Site ca sursă de informare, cu respectarea normelor legale în vigoare privind drepturile de autor, confidențialitatea și a regulilor de publicitate .
Folosirea sau vizitarea Site-ului implică acceptarea de către utilizatori a termenilor și a condițiilor descrise în cele ce urmează.
Limitarea răspunderii
REMAT va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea Site-ului și va face toate diligențele pentru a corecta erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Cu toate acestea, REMAT nu este ținut responsabil pentru apariția oricăror inadvertențe, erori sau omisiuni ale informațiilor furnizate. Utilizatorul acceptă în mod expres că REMAT nu va fi ținut responsabil pentru nici un fel de daune directe/indirecte, minore/majore sau incidentale, incluzând, dar fără a se limita însă la pierderi de profit, vad comercial sau alte bunuri incorporale, rezultate din: utilizarea informațiilor de pe Site sau orice alt aspect în legătură cu acest Site. Conținutul acestui Site are caracter informativ, nu reprezintă un mijloc de reclamă și nu poate fi interpretat drept o ofertă de a contracta anumite servicii juridice.

Utilizarea acestui Site și toate informațiile conținute, descărcate sau accesate de pe Site sunt puse la dispoziție fără garanții de orice fel și fără a se urmări un anumit scop sau încălcarea drepturilor unei a treia părți. REMAT nu va fi responsabilă pentru nici o problemă sau o disfuncționalitate a rețelelor sau a liniilor telefonice, sistemelor de internet online, serverelor, furnizorilor de acces pe internet, echipamentelor, calculatoarelor, programelor sau a oricărui alt element ce poate cauza stricăciuni computerelor personale ca rezultat al utilizării acestui Site.

REMAT își rezervă dreptul să modifice și să interzică accesul sau să oprească temporar sau permanent orice parte a acestui Site sau orice informație conținută în acesta, fără asumarea obligației de a notifica utilizatorii. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării lor pe acest Site.

Vizitatorii și utilizatorii acestui Site acceptă și sunt de acord să folosească informațiile pe propriul lor risc. REMAT nu va fi responsabilă pentru orice fel de daune-interese directe, indirecte, cauzate de utilizarea acestui Site.

Informațiile cuprinse în acest Site: (i) au doar un caracter general și nu sunt destinate să abordeze circumstanțe specifice ale nici unei persoane sau entități; (ii) nu sunt exhaustive, exacte sau actualizate; (iii) uneori fac trimitere la site-uri externe, asupra cărora REMAT nu exercită nici un control și pentru care nu își asumă nici o responsabilitate; (iv) nu constituie și nici nu poate substitui o consultație juridică de specialitate în orice domeniu de drept.

REMAT nu garantează și nu va garanta faptul că un document disponibil on-line reproduce exact un text adoptat în mod oficial.
Politica de confidențialitate. Prelucrarea datelor cu caracter personal
REMAT respectă dreptul la viață privată al persoanelor care vizitează Site-ul și care ne contactează pe cale electronică. Atunci când interacționați cu noi, există posibilitatea să ne furnizați informații care să ne ajute să vă identificăm (spre exemplu, nume, e-mail, număr de telefon). De asemenea, anumite informații care ne ajută să vă identificăm sunt necesare pentru executarea contractelor de asistență juridică pe care le încheiem cu dumneavoastră.
În plus, REMAT colectează unele informații referitoare la colaboratorii săi, conform legii. Aceste informații sunt cunoscute sub denumirea de „date cu caracter personal”. Prezenta Politică de confidențialitate respectă dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”).
Temeiurile juridice ale prelucrării

A. Prelucrarea bazată pe consimțământ [art. 6 alin. (1) lit. (a) din GDPR]
În activitatea REMAT, prelucrările de date având ca temei consimțământul persoanelor vizate pot fi diverse, în funcție de activitățile concrete desfășurate și scopurile urmărite. De exemplu, prelucrarea datelor clienților persoane fizice, în scop de promovare (transmiterea de alerte legale/newslettere prin e-mail) se realizează pe baza consimțământului liber, specific, informat și lipsit de ambiguitate, obținut în mod legal de la clienți.
B. Prelucrarea necesară pentru încheierea și executarea unui contract [art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR]
Acest tip de prelucrare are loc, cu ocazia încheierii unui raport juridic (contract) intre societatea noastra si un client persoană fizică si sau juridica ( cu referire la reprezentantii legali si/sau conventionali ai acesteia din urma) . Societatea prelucrează datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

In scopul furnizarii de produse / prestarii de servicii din domeniul de activitate al Societatii in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Societatii; In scopul urmaririi ereselor legitime ale Societatii; Furnizarea de informatii cu privire la oferte comerciale (ex: newsletter, mesaje electronice pe diverse canale etc) Furnizarea de informatii cu privire la evenimentele Societatii Furnizarea de informatii de asistenta a nevoilor legate de un anumit produs sau Serviciu articiparea la sondaje de opinie cu privire la produsele si serviciile Societatii De asemenea REMAT va prelucra datele de contact ale unui nou angajat ori colaborator, în vederea încheierii contractului de munca sau colaborare.
C. Prelucrarea necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale [art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR]
Prelucrarea datelor cu caracter personal pe temeiul necesității conformării unei obligații legale presupune existența unei norme legale imperative aplicabile REMAT. În acest caz, prelucrarea este necesară în vederea conformării obligației legale.
D. Prelucrarea necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public [art. 6 alin. (1) lit. e) din GDPR]
Obligațiile legale ale REMAT, decurgând din participarea acestuia la activitatea economică și financiar fiscală pot să reprezinte tot atâtea motive care să servească unui interes public. În aceste cazuri, temeiul pe baza căruia REMAT prelucrează datele cu caracter personal este cel prevăzut în art. 6 alin. (1) lit. e) din GDPR. Pentru a realiza activitatea economică și a răspunde exigențelor disciplinei financiar fiscale în domeniul de activitate al societății REMAT prelucrează datele cu caracter personal ale părților cu care contractează sau ale unor terțe persoane. Temeiul acestei prelucrări nu este consimțământul persoanelor vizate, nici contractul încheiat cu clientul. Temeiul juridic îl reprezintă îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public.
Datele cu caracter personal ale minorilor
REMAT nu solicită și nu colectează în mod intenționat date personale de la minori. În situația în care REMAT descoperă că a colectat în mod accidental date personale de la un minor, va elimina acele date în cel mai scurt timp posibil. Totuși, REMAT va putea colecta date cu caracter personal de la minori atunci când există consimțământul expres acordat în acest sens de către părinți sau reprezentanții legali.
Drepturile persoanelor vizate
În conformitate cu dispozițiile GDPR, beneficiați de următoarele drepturi:
A. Dreptul de acces, adică de a obține din partea REMAT o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:
scopurile destinatarii acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența dreptului de a solicita REMAT rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; existența dreptului de a depune o plângere în fața Autorității de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora.
B. Dreptul la rectificare, adică dreptul de a obține de la REMAT, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;
C. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), adică dreptul de a obține din partea REMAT ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, respectiv obligația REMAT de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, în cazul în care există unul dintre următoarele motive:
datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; dumneavoastră vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) sau cu art. 9 alin. (2) lit. a) din GDPR, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; dumneavoastră vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (1) din GDPR și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau dumneavoastră vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (2); datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine REMAT în temeiul dreptului UE, sau al dreptului intern sub incidența căruia se află societate
D. Dreptul la restricționarea prelucrării, atunci când:
dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pentru perioada în care REMAT verifică exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; REMAT nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dumneavoastră v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
E. Dreptul la portabilitatea datelor adică dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat REMAT într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea REMAT, în cazul în care: prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) sau al art. 9 alin. (2) lit. a) GDPR sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;
F. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
Pentru exercitarea efectivă a acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail, sau la sediul REMAT: str. Timisul Sec, nr. 1, Brașov, jud. Brașov.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.
Pe Site, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin ca urmare a furnizării voluntare a numelui, e-mailului și numărului de telefon al acestuia. REMAT nu poate fi considerată responsabilă pentru erorile survenite din cauza neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea numelui, e-mailului și numărului de telefon al acestuia. Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către REMAT și colaboratorii săi numai în scopul declarat al acestui Site. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților îndrituite să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu reglementările în vigoare.
Transferul datelor cu caracter personal
REMAT nu va divulga niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal unei societăți comerciale sau organizații terțe care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct, cu excepția situației în care v-ați oferit consimțământul expres și prealabil în acest sens.

Din rațiuni strict tehnice, datele dumneavoastră ar putea fi dezvăluite unor colaboratori externi care își desfășoară activitatea în domeniul IT&C (spre exemplu, unui furnizor de soluții software pentru găzduirea Site-ului, ori în vederea transmiterii de newsletter-uri din partea REMAT). În aceste cazuri ne vom asigura că partenerii menționați respectă securitatea și confidențialitatea informațiilor dumneavoastră.

Am putea dezvălui informațiile dumneavoastră personale, în cazul în care ne este solicitat acest lucru prin lege, sau în cazul în care, în opinia noastră, fundamentată pe buna-credință, o astfel de acţiune este în mod rezonabil necesară pentru a ne conforma procedurilor legale, pentru a răspunde oricăror solicitări și pretenții, sau pentru a proteja siguranța sau drepturile REMAT, ale clienților săi, ori ale publicului în general.

REMAT nu transferă datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în afara Spațiului Economic European.
Securitatea datelor
REMAT ia toate măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja confidențialitatea și securitatea informațiilor dumneavoastră personale colectate de pe Site, dar și din alte surse, inclusiv în cazul categoriilor speciale de date cu caracter personal și informațiilor personale colectate de la minori. Aceste eforturi includ, dar nu sunt neapărat limitate la stocarea informațiilor dumneavoastră personale în medii de operare sigure, criptate, care nu sunt disponibile pentru public și care sunt accesibile numai angajaților sau contractorilor autorizați REMAT;
Te rugam sa retii urmatoarele:
Restrictionarea accesului: in anumite situatii, este posibil sa nu iti putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele tale personale datorita dispozitiilor legale. Daca refuzam cererea ta de acces, te vom informa despre motivul refuzului. Imposibilitatea de a te indentifica. In unele cazuri, este posibil sa nu putem cauta datele tale personale in cauza identificatorilor pe care ii furnizezi in solicitarea ta. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci cand ne furnizezi numele si adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de catre browser.
In astfel de cazuri, in cazul in care nu te putem identifica ca persoana vizata, nu suntem in masura sa ne conformam solicitarii tale, cu exceptia cazului in care furnizezi informatii suplimentare care sa permita identificarea.
Ce sunt cookie-urile?
Un cookie este un fisier-text de mici dimensiuni pe care un site il salveaza pe calculatorul sau dispozitivul dumneavoastra mobil atunci cand vizitati site-ul. Cookie-urile sunt larg utilizate pentru a face site-urile functionale sau pentru ca acestea sa functioneze mai eficient, precum si pentru a furniza informatii detinatorilor site-ului.
Cum utilizam cookie-urile?
Site-ul www.rematbv.ro utilizeaza Google Analytics, un serviciu de analiza web furnizat de Google, Inc. („Google”) care contribuie la analizarea utilizarii site-ului. In acest scop, Google Analytics utilizeaza „cookie-uri”, care sunt fisiere-text plasate in calculatorul dumneavoastra.

Informatiile generate de cookie-uri cu privire la modul in care este utilizat site-ul – informatii standard de jurnal de utilizare a internetului (inclusiv adresa dumneavoastra IP) si informatii privind comportamentul vizitatorului intr-o forma anonima – sunt transmise catre Google si stocate de aceasta, inclusiv pe servere din Statele Unite. Inainte de a fi transmisa catre Google, adresa dvs. IP este anonimizata.

In conformitate cu certificarea sa legata de „scutul de confidentialitate” (Privacy Shield), Google declara ca respecta cadrul UE-SUA privind scutul de confidentialitate. Google poate transfera informatiile colectate de Google Analytics catre o terta parte atunci cand legislatia impune acest lucru sau atunci cand respective terta parte prelucreaza informatiile in numele Google. In conformitate cu conditiile de utilizare ale Google Analytics, Google nu va asocia adresa IP a utilizatorilor cu niciun fel de alte date detinute de Google.

Puteti refuza utilizarea cookie-urilor Google Analytics descarcand si instaland Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Informatiile generate de cookie-uri cu privire la modul in care este utilizat site-ul – informatii standard de jurnal de utilizare a internetului (inclusiv adresa dumneavoastra IP) si informatii privind comportamentul vizitatorului intr-o forma anonima – sunt transmise catre Facebook si stocate de aceasta, inclusiv pe servere din Statele Unite. Inainte de a fi transmisa catre Facebook, adresa dvs. IP este anonimizata.

In conformitate cu certificarea sa legata de „scutul de confidentialitate” (Privacy Shield), Facebook declara ca respecta cadrul UE-SUA privind scutul de confidentialitate. Facebook poate transfera informatiile colectate de Facebook Pixel catre o terta parte atunci cand legislatia impune acest lucru sau atunci cand respectiva terta parte prelucreaza informatiile in numele Facebook. In conformitate cu conditiile de utilizare ale Facebook Pixel, Facebook nu va asocia adresa IP a utilizatorilor cu niciun fel de alte date detinute de Facebook.
Cum pot fi controlate cookie-urile
Puteti controla si/sau sterge cookie-uri dupa cum doriti. Puteti sterge toate cookie-urile care sunt deja pe calculatorul dumneavoastra si puteti configura majoritatea browserelor sa impiedice plasarea acestora.
Gestionarea cookie-urilor in browserul dumneavoastra
Majoritatea browserelor va permit:

sa vedeti ce cookie-uri aveti si sa le stergeti in mod individual sa blocati cookie-uri ale unor terte parti sa blocati cookie-uri ale anumitor site-uri sa blocati setarea tuturor cookie-urilor sa stergeti toate cookie-urile atunci cand inchideti browserul

Daca optati pentru stergerea cookie-urilor, trebuie sa aveti in vedere ca eventualele preferinte se vor pierde. De asemenea, daca blocati cookie-urile complet, numeroase site-uri (inclusiv al nostru) nu vor functiona in mod adecvat.

Echipa REMAT BRASOV